We are the Best Consulting web site as part of the annual WebAward Competition!

+ (532) 626 7875
Cevizlidere mahallesi 1226. Sokak No:1
info@maviedm.com
img
Language

English

Page

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Nedir?

 

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların:

 Ürünlerinde ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması

 Teknolojik bilgi üretilmesi

 Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasının teşvik edilmesi

 Ar-Ge ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması

 Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi amacı ile Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri sürdürülmektedir.

 

Ar-Ge Merkezi Nedir?

 

Ar-Ge merkezi, işletmelerin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmalarının Amaçları Nelerdir?

 

• Teknolojik alt yapıyı güçlendirmekle birlikte yeni teknolojiler için bilgi üretilmesi
• Üretim sektöründe maliyetin düşürülmesi ile birlikte kalitenin ve verimin arttırılması
• Sektörlerin ihtiyacına yönelik teknoloji transferinin ve uyumunun sağlanması
• Üretilen teknoloji ile birlikte bilimsel bilginin ticarileştirilmesi

 

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Sürecinde Gerçekleştirilen 3 Aktivite Nedir?

 

Temel Araştırma; Ar-Ge yapılacak bölgede deneysel ve teorik çalışma sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte yeni bilgi edinme amaçlanır fakat uygulama yapılmamaktadır.
Uygulamalı Araştırma; Belirli bir amaca yönelik uygulamalı olarak çalışmaların yapıldığı süreçtir.
Deneysel Geliştirme; Temel araştırma ve uygulamalı araştırma süreçlerinde edinilen bilgilerle yeni bir teknoloji, ürün, sistem ve hizmet geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

Ar-Ge Personeli Nasıl Olmalıdır?

 

Araştırmacı; Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu ve teknisyen; Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının:

 Teknik

 Tasarım

 Fen

 Sağlık programlarından mezun kişiler olmalıdır.

Destek Personeli: Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılım sağlayan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yöneticileri, teknik elemanları, laborantları, sekreterleri, işçi ve benzeri personelleri kapsamaktadır. (TZE Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamalıdır)

 

Ar-Ge Faaliyeti Nedir?

 

Sistematik bir temel üzerinde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme gösteren, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.

 

Ar-Ge Projesi Nedir?

 

Ar-Ge faaliyetlerinin her aşamasını belirleyecek nitelikte ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen bir projedir.

 

Ar-Ge Merkezi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 

 Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,

 Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması,

 Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

 Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

 Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

 Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi.

Yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması

 

Arge Merkezi Temel Bilimler Desteği Nedir?

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi belgesini aldıktan sonra en az lisans derecesine sahip olan Temel Bilimler Mezunu yeni istihdam sağlanması amacıyla sunulan hibe desteğine Temel Bilimler Desteği denir. Lisans derecesine sahip kişilerin Fizik, Kimya, Biyoloji veya Matematik mezunu olduktan sonra Ar-Ge Merkezi’ne kabulü gerçekleşmektedir. Destek kapsamında verilen maksimum personel sayısı Ar-Ge Merkezi çalışanlarının %10’u kadardır. Destek kapsamında hazırlanması gereken belgeler;
• Maaşı ödenen personelin maaş ödeme dekontun Ücretin Ödendiği Belge alanına yüklenmesi
• Personelin adının altı çizilerek ilgili ay kapsamında SGK hizmet listesi portalında yer alan Temel Bilimler>SGK Prim Dökümü bölümüne yüklenmesi

Yukarıdaki belgeler yüklendikten sonra şirket yetkilisinin onayını belirten bir e-imzasının da beyan edilmesi gerekmektedir. Başvuru sonrası sürecin işleyişinin profesyonellikle devam etmesi için uzman kadromuzun deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

 

NOT

 

Ar-Ge Merkezinde, Bakanlar Kurulu tarafından NACE Rev.2 başlığı altındaki alanlar için 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli bulunmalıdır.

NACE Rev.2 Başlığı Altındaki Alanlar:

 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

 Askeri savaş araçlarının imalatı

 Motosiklet imalatı

 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

 

Tasarım Merkezi Nedir?

 

İşletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

 

Tasarım Personeli Nasıl Olmalıdır?

 

Tasarımcı:

 Mühendislik

 Mimarlık

 Tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya

 Tasarım alanlarından lisansüstü mezun

Teknisyen:

 Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokul’larının;

 Tasarım

 Teknik

 Fen-Sağlık programlarından mezun kişiler olmalıdır.

Destek Personeli:

Tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli kapsamaktadır. (TZE tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamalıdır.)

 

Tasarım Faaliyeti Nasıl Olmalıdır?

 

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır.

 

Tasarım Projesi Nedir?

 

Tasarım faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek nitelikte ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir.

 

Tasarım Merkezi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 

Tasarım Merkezi oluşturmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir:

 Ar-Ge merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması

 Tasarım merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeline sahip olunması

 Tasarım merkezinde konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış program ve projelerin bulunması

 Tasarım merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması

 Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

 Yeterli tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması

 Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanızın Şirketinize Katacağı Avantajlar Nelerdir?

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi oluşturan firmalar Ar-Ge ve Tasarım Merkezinde yürütülen projeler devam ettiği sürece aşağıdaki devlet destek ve teşviklerinden yararlanabilmektedir:

 Ar-Ge Faaliyetleri Matrah İndirimi (%100)

 Gelir Vergisi İstisnası/Stopaj Desteği (%90-95)

 Sigorta İşveren Primi Hissesi Desteği (%50)

 Damga Vergisi İstisnası (%100)

 Gümrük Vergisi Muafiyeti (%100)

 Temel Bilimler Personel İstihdam Desteği

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Olmanızın Şirketinize Katacağı Avantajlar Nelerdir?

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın vermiş olduğu Ar-Ge ve Tasarım destekleri kapsamında yapılması gereken tüm başvuru ve uygulama süreci işlemlerini alanında uzman ve deneyimli ekibimizle gerçekleştiriyor, sahip olduğumuz know-how ile başvurunuzu yaparak mevcut desteklerden faydalanma imkanı sunuyoruz. Projelerinizi konsolide ediyor, mali ve teknik boyutta etkin bir yönetimle süreç boyu sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 

ODS Consulting Group Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı ile Firmalara Nasıl Yardımcı Olur?

 

ODS Consulting Group, AR-GE ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı kapsamında firmalara sağlanan hizmetin ilk adımında, projenin hazırlanması sürecinde devreye giren kapsamlı metodumuzla hem projeleri ilgili kurumlarla buluşturuyor hem de kattığımız değer önerileri ve sunduğumuz teknik know-how ile projelerin tüm süreçlerinde sizlerle birlikte hareket ediyoruz.